Z NÁJMU DO VLASTNÍHO

Co by se mi mohlo stát

Co by se mi mohlo stát?

Obvyklá otázka lidí, kterým někdo navrhuje, aby si ochránil svůj vlastní příjem, proti nečekaným a nahodilým událostem, které často nemůže člověk ani ovlivnit. Dokonce ho to může ovlivnit až takovým způsobem, že nebude moci už dále pracovat, vydělávat peníze a živit rodinu. Základní funkcí životního pojištění je poskytnout lidem finanční kompenzaci při případné nepřiznivé životní/zdravotní situaci. Takže je životní pojištění jen nutné zlo, nebo Vaše záchranná síť, do které můžete spadnout?

Obecně o tématu ochrany příjmů jsme se zabývali v jednom z minulém článku, avšak dnes si více rozebereme jednotlivá rizika a rozdíl mezi nimi.

Jedná se o smlouvu mezi klientem a pojišťovnou, v níž na sebe pojišťovna bere za úplatu určitá rizika a poskytuje klientovi písemný dokument (pojistnou smlouvu), v němž se zavazuje poskytnout plnění v případě pojistné události. Písemný dokument (pojistná smlouva), který slibuje plnění za určitých okolností podle pojistné smlouvy. Klient tak získá finanční odškodnění, tj. pojistné plnění. Pojďme se podívat na jednotlivá rizika, které lze pojistit.

Úmrtí:

Pojištění pro případ smrti je důležité, pokud je na vás vaše rodina finančně závislá. V ostatních případech (např. svobodné osoby, bezdětné páry) stačí sjednat toto pojištění s nižším limitem. Nelze říct, že toto pojištění je určeno pouze pro seniory. Je k dispozici také pro mladé lidi. Při uzavírání pojištění v pokročilém věku mohou nastat komplikace a různé výluky. Čím mladší navíc pojištění uzavíráte, tím je pojistné nižší. Hlavním účelem této pojistky je zajistit, aby pozůstalí měli čas na zotavení z finančních následků.

Invalidita:

Invalidita obecně vždy vede k výraznému snížení příjmu, ale finanční potřeby se nemusí výrazně změnit nebo se mohou dokonce zvýšit. Při uzavírání připojištění na invaliditu je důležité si zkontrolovat, aby bylo sjednáno pro případ nemoci i úrazu. Jedná se o riziko s nejzávažnějšími finančními důsledky. Vždy je třeba zohlednit náklady na léčbu a státní invalidní důchod.

Pracovní neschopnost:

Toto důležité připojištění přinese pojištěné osobě finanční náhradu za jednotlivé dny na pracovní neschopnosti, která je způsobena nemocí nebo úrazem. Pojišťovna vám vyplácí denní odškodné za dobu pracovní neschopnosti, které se vynásobí počtem dnů pracovní neschopnosti. Výplata dávek je sjednána s určitým odkladem, např. od 15. dne. Pokud jste na pracovní neschopnosti krátkodobě je vhodné mít vytvořenou vlastní finanční rezervu. Jakmile jste na pracovní neschopnosti déle, než rok je automaticky vyvoláno řízení o přiznaní invalidity. 

Závažná onemocnění:

Jedná se o pojištění pro případ vážné nemoci. Pojistka je konstruována tak, že pojišťovna vám vyplatí smluvní plnění, pokud máte určité diagnózy, na které se pojistka vztahuje, a splňujete další podmínky stanovené v pojistných podmínkách. V České republice jdou nejdůležitější onemocnění jako rakovina, mozková mrtvice a infarkt myokardu. Pojišťovny se často předhání v tom co všechno jsou schopné pojistit, proto je velice důležité nastudovat pojistné podmínky a nehledět pouze na množství pojistitelných diagnos.

Trvalé následky úrazu:

 Je určeno ke krytí trvalých poškození smyslů nebo orgánů člověka. Dnes se sjednává s tzv. progresí, což znamená, že v případě vážných následných úrazů, které obvykle přesahují určitá procenta se pojistná částka zněkolikanásobuje. Tato pojistka je vhodným doplňkem k výše uvedenému pojištění invalidity. Jako samostatná pojistka je zcela nedostatečné.

Připojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Sjednaná denní částka je vyplácena jako příspěvek podobu léčení úrazu. Bude Vám vyplaceno buď

určité procento z pojistné částky nebo smluvně dohodnutou denní dávku. Pojistnou smlouvu lze také chápat jako pojistné plnění za bolestné u některých typů úrazů. Toto pojištění je sekundární, tj. druhořadé. V ideálním případě by se případná ztráta příjmu v důsledku náhodné léčby měla řešit finanční rezervou.

Připojištění denního odškodného při pobytu v nemocnici

Toto připojištění slouží také jako výplata sjednané denní dávky. Za každý den hospitalizace vyplatí pojišťovna klientovi sjednanou denní dávku. Toto připojištění je rovněž sekundárním pojištěním a také by se mělo řešit prostřednictvím vlastních finančních prostředků.

Tak dneska jsme si představil různá pojistní rizika a připojištění. Věříme, že po tomto článku budete mít v jednotlivých pojistných rizicích vetší přehled a orientaci. Jaké si myslíte, že je nejdůležitější připojištění Vy?